ข่าวสารล่าสุด

 • 19/03/2561
  การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท GIM Factory Inc.
  Read More
 • 27/02/2561
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
  Read More
 • 27/02/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

19.40   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.30 | -1.52%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,288,900

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มีนาคม 2561 (16:35)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,497 ล้านบาท, +2% YOY

ยอดขายส่งออก
2,240 ล้านบาท, +16% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 3/2560

ปฏิทินนักลงทุน

วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560
14/11/2560

เวลา 16:30 - 17:45 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Video

Opportunity Day Q4/2560

งบการเงิน รายปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559