ข่าวสารล่าสุด

 • 10/08/2561
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวัน Record Date)
  Read More
 • 10/08/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
  Read More
 • 10/08/2561
  แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

14.60   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.10 | 0.69%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

860,000

ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2561 (12:29)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
522 ล้านบาท, +14% YOY

ยอดขายส่งออก
814 ล้านบาท, +22% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป รายปี 2560

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2018
10 ส.ค. 2561

13.00-14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q2/2561

งบการเงิน ไตรมาส 2/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561

รายงานประจำปี 2560