คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

เลือก คณะกรรมการตรวจสอบ
กลับ
นางวณี ทัศนมณเฑียร

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายยุทธ วรฉัตรธาร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางวณี ทัศนมณเฑียร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 66

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 18 ปี 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)
 • รุ่น 4 ปี 2555 Financial Institutions Governance Program (FGP)
 • รุ่น 138 ปี 2553 Directors Certification Program (DCP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2553 - 2557
  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
  กรมสรรพากร
 • 2553 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  องค์การจัดการน้ำเสีย
 • 2557 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายยุทธ วรฉัตรธาร

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 73

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 5 ปี 2561 Strategic Board Master Class (SBM)
 • รุ่น 28 ปี 2561 Advance Audit Committee Program (AACP)
 • รุ่น 2 ปี 2558 Ethical Leadership Program (ELP)
 • รุ่น 0 ปี 2557 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
 • รุ่น 6 ปี 2556 Financial Institutions Governance Program (FGP)
 • รุ่น 12 ปี 2553 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
 • รุ่น 33 ปี 2553 Audit Committee Program (ACP)
 • รุ่น 3 ปี 2551 Chartered Director Class (R-CDC)
 • รุ่น 8 ปี 2546 Role of the Chairman Program (RCP)
 • รุ่น 0 ปี 2543 Directors Certification Program (DCP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ
  บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. นูทริกซ์
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2553 - 2563
  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
 • 2560 - 2562
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
 • 2546 - 2562
  ประธานกรรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ปรีชากรุ๊ป
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 65

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 1 ปี 2551 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
 • รุ่น 58 ปี 2548 Directors Certification Program (DCP)
 • รุ่น 34 ปี 2548 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ
  บจก. ควิก ลิสซิ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 - 2561
  กรรมการบริหาร
  บจก. พีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์
 • 2541 - 2558
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-