การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์: 679 KB.

ดาวน์โหลด

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์: 152 KB.

ดาวน์โหลด

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ขนาดไฟล์: 148 KB.

ดาวน์โหลด

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ขนาดไฟล์: 331 KB.

ดาวน์โหลด

ปัจจัยความเสี่ยง

ขนาดไฟล์: 550 KB.

ดาวน์โหลด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขนาดไฟล์: 1.10 MB.

ดาวน์โหลด