การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์: 1.15 MB.

ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์: 152 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ขนาดไฟล์: 710 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ขนาดไฟล์: 744 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น

ขนาดไฟล์: 407 KB.

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท

ขนาดไฟล์: 482 MB.

ดาวน์โหลด
จรรยบรรณทางธุรกิจ

ขนาดไฟล์: 330 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายธุรกิจด้านความยั่งยืนของบริษัท

ขนาดไฟล์: 242 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 164 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขนาดไฟล์: 582 KB.

ดาวน์โหลด