การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์: 2.45 MB.

ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์: 152 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ขนาดไฟล์: 710 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ขนาดไฟล์: 744 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น

ขนาดไฟล์: 157 KB.

ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง

ขนาดไฟล์: 2.43 MB.

ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขนาดไฟล์: 2.50 MB.

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท

ขนาดไฟล์: 175 MB.

ดาวน์โหลด