โครงสร้างบริษัทบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด (“TKNRF”)


เลขทะเบียนบริษัท: 0125552015842
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 469 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1477
โทรสาร: 0 2960 1486
ทุนจดทะเบียน: 35,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 35,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านขายของฝาก “เถ้าแก่น้อยแลนด์” เพื่อจำหน่ายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยประกอบด้วยสินค้าสาหร่ายและขนมขบเคี้ยวของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ และสินค้าฝากขาย โดยปัจจุบันมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 11 สาขา ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ “เถ้าแก่น้อยแลนด์” เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงตราสินค้าเถ้าแก่น้อย โดยปัจจุบันมีแผนออกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกจากสาหร่ายแปรรูป รวมถึงเปิดร้านใหม่ในจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้นอกจากเป็นช่องทางหนึ่งในการขายสินค้าในประเทศสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ ยังใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาด และทดลองสินค้าใหม่อีกด้วย โดยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนร้านภายใน 3 ปี ที่ผ่านมาดังนี้

จำนวนสาขาเถ้าแก่น้อยแลนด์ ปี 2558* ปี 2559 ปี 2560
ต้นปี 17 5 8
เพิ่ม/ลด (12) 3 3
ปลายปี 5 8 11

*ปี 2558 มีการปิดสาขาเนื่องจากมีการปรับโมเดลธุรกิจจากการเปิดในไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลักมาเปิดในแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวแทน
2. บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“NCP”)


เลขทะเบียนบริษัท: 0125549009489
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 469 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1999
โทรสาร: 0 2960 1501
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผงปรุงรสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย รวมถึงสินค้าอื่นๆ โดยเป็นสูตรเฉพาะที่ถูกคิดค้นขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นทาง และพัฒนารสชาติใหม่ได้หลากหลาย และรวดเร็ว
3. บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จำกัด (“TKNC”)


เลขทะเบียนบริษัท: 0125551000787
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 469 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1999
โทรสาร: 0 2960 1501
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จำกัด* ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าซื้อมาขายไป โดยเป็นสินค้าเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้รักสุขภาพ เช่น เวย์โปรตีน “My Whey”

*ทั้งนี้บริษัทฯ ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
4. Taokaenoi USA Inc. (“TKNUS”)


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 13767 Milroy Place, Santa Fe Springs, California, United States
โทรศัพท์: +1 562 404 9888
ทุนจดทะเบียน: 4,070,000 USD
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 4,070,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าลงทุน: 2,645,500 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 90.91

เถ้าแก่น้อย ยูเอสเอ อิ้งค์ (เดิมชื่อ จิม แฟคทอรี่ อิ้งค์) มีเป้าหมายเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายแปรรูปในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นกลุ่มสาหร่ายออแกนิค รวมถึงการนำเข้าขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายจาก บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อจำหน่ายในภูมิภาคดังกล่าว