ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
  หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 30 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2560
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,277 2,815 3,084 2,831 3,423
หนี้สินรวม ล้านบาท 924 971 863 845 1,387
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 353 1,844 2,222 1,986 2,036
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 2.62 0.53 0.39 0.43 0.68
 
  หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 สะสม 9 เดือน 2559 สะสม 9 เดือน 2560
รายได้จากการขาย ล้านบาท 2,695 3,500 4,705 3,399 3,738
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 916 1,240 1,687 1,215 1,210
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 34.00 35.44 35.84 35.76 32.37
กำไรสุทธิ ล้านบาท 199 397 782 547 466
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 7.37 11.34 16.62 16.11 12.47
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.19 0.38 0.57 0.40 0.34

หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท