ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
  หน่วย 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,084 3,323 3,787 3,706
หนี้สินรวม ล้านบาท 863 1,147 1,619 1,565
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,222 2,176 2,168 2,141
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.39 0.53 0.75 0.73
 
  หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายได้จากการขาย ล้านบาท 4,705 5,264 5,427 5,267
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,687 1,668 1,494 1,480
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 35.84 31.70 30.50 28.10
กำไรสุทธิ ล้านบาท 782 608 459 366
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 16.62 11.60 8.10 7.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.57 0.44 0.33 0.26

หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท