ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูล หน่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,090 1,277 2,815 3,084
หนี้สินรวม ล้านบาท 833 924 971 863
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 257 353 1,844 2,221
 
รายได้จากการขาย ล้านบาท 2,716 2,695 3,500 4,705
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 933 916 1,240 1,687
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 34.34 34.00 35.44 35.84
กำไรสุทธิ ล้านบาท 128 199 397 782
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 4.73 7.37 11.34 16.53
 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.20 0.30 0.38 0.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 3.24 2.62 0.53 0.39
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 12.08 16.78 14.10 25.45
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 50.82 65.16 21.53 35.33

หมายเหตุ : คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท