ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
  หน่วย 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 65
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,481 3,454 3,423 3,556
หนี้สินรวม ล้านบาท 1,458 1,459 1,345 1,510
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,023 1,996 2,078 2,046
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.72 0.73 0.65 0.74
 
  หน่วย 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 65
รายได้จากการขาย ล้านบาท 3,983 3,611 920 968
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,024 869 224 255
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 25.71 24.05 24.33 26.30
กำไรสุทธิ ล้านบาท 242 181 56 62
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 6.10 4.97 6.10 6.45
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.18 0.13 0.04 0.04

หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท