ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ (%)
  หน่วย 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 61
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 2,815 3,084 3,322 3,423 4,258
หนี้สินรวม ล้านบาท 971 863 1,146 1,387 2,114
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 1,844 2,222 2,176 2,036 2,145
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.53 0.39 0.53 0.68 0.99
 
  หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 สะสม 9 เดือน 2560 สะสม 9 เดือน 2561
รายได้จากการขาย ล้านบาท 3,500 4,705 5,264 3,737 4,200
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,240 1,687 1,693 1,187 1,298
กำไรขั้นต้น (%) ร้อยละ 35.44 35.84 32.16 31.80% 30.90%
กำไรสุทธิ ล้านบาท 397 782 608 466 435
กำไรสุทธิ (%) ร้อยละ 11.34 16.62 11.56 12.50% 10.30%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)* บาท 0.38 0.57 0.44 0.34 0.31

หมายเหตุ : * คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท