คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

2565

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565

2564

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564

2563

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563

2562

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562

2561

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561

2560

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560

2559

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2559
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2559

2558

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2558