ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 21/01/2562
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • 26/12/2561
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562
 • 12/11/2561
  แจ้งมติการจะเลิกกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 12/11/2561
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
 • 12/11/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 12/11/2561
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 24/09/2561
  SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
 • 10/08/2561
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวัน Record Date)
 • 10/08/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
 • 10/08/2561
  แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • 10/08/2561
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 10/08/2561
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
 • 10/08/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 10/08/2561
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 10/05/2561
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 10/05/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 10/05/2561
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 07/05/2561
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
 • 23/04/2561
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 27/03/2561
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท