ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 12/05/2565
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
 • 12/05/2565
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 12/05/2565
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
 • 03/05/2565
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
 • 03/05/2565
  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
 • 22/04/2565
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
 • 20/04/2565
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 21/03/2565
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซด์บริษัท
 • 10/03/2565
  SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 มีนาคม 2565
 • 01/03/2565
  งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขปีพ.ศ. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ( EQ รวม))
 • 22/02/2565
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
 • 22/02/2565
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
 • 22/02/2565
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 • 22/02/2565
  งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 04/02/2565
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
 • 02/12/2564
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2565
 • 02/12/2564
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • 15/11/2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • 15/11/2564
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 15/11/2564
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)