ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 31/05/2562
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
 • 10/05/2562
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)
 • 09/05/2562
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 08/05/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 08/05/2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 08/05/2562
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 26/04/2562
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
 • 26/04/2562
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 12/04/2562
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
 • 11/04/2562
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท
 • 21/02/2562
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)
 • 21/02/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 • 21/02/2562
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล
 • 21/02/2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 21/02/2562
  งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 21/01/2562
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • 26/12/2561
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562
 • 12/11/2561
  แจ้งมติการจะเลิกกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 12/11/2561
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
 • 12/11/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)