ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 07/02/2561
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 • 06/02/2561
  แจ้งการดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
 • 06/02/2561
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2561 (แก้ไข)
 • 30/01/2561
  รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
 • 29/12/2560
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2561
 • 06/12/2560
  รายงานความคืบหน้าเรื่องการเข้าลงทุนใน จิม แฟคทอรี่ อิ้งค์ (GIM Factory Inc.)
 • 14/11/2560
  แจ้งการเข้าลงทุนใน GIM Factory Inc.
 • 14/11/2560
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
 • 14/11/2560
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 14/11/2560
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 04/10/2560
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • 04/10/2560
  แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2560 เป็นกรณีพิเศษ
 • 15/08/2560
  แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 และการจ่ายเงินปันผล
 • 15/08/2560
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
 • 15/08/2560
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 15/08/2560
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 31/07/2560
  รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
 • 11/05/2560
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
 • 09/05/2560
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
 • 08/05/2560
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)