ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 28/11/2562
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • 20/11/2562
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2563
 • 12/11/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
 • 12/11/2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 12/11/2562
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 20/09/2562
  แจ้งแต่งตั้งผู้บริหาร และปรับผังโครงสร้างการจัดการ
 • 30/08/2562
  หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
 • 15/08/2562
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 15/08/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
 • 15/08/2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 15/08/2562
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 31/05/2562
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
 • 10/05/2562
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)
 • 09/05/2562
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 08/05/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 08/05/2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 08/05/2562
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 26/04/2562
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
 • 26/04/2562
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 12/04/2562
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)