ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 10/05/2561
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 10/05/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 10/05/2561
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 07/05/2561
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
 • 23/04/2561
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 27/03/2561
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท
 • 19/03/2561
  การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท GIM Factory Inc.
 • 27/02/2561
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
 • 27/02/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
 • 27/02/2561
  แจ้งการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) กับกลุ่มบริษัท มารุอิสุ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
 • 27/02/2561
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล
 • 27/02/2561
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 27/02/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 27/02/2561
  งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 07/02/2561
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 • 06/02/2561
  แจ้งการดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
 • 06/02/2561
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2561 (แก้ไข)
 • 30/01/2561
  รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
 • 29/12/2560
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2561
 • 06/12/2560
  รายงานความคืบหน้าเรื่องการเข้าลงทุนใน จิม แฟคทอรี่ อิ้งค์ (GIM Factory Inc.)