ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป รวมถึงขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ โดยมีการพัฒนาปรับปรุง สินค้าอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นผู้นําการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลควบคุมคุณภาพเป็นสําคัญ โดยได้คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและดําเนินขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนความเห็น และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากคู่ค้าที่มีศักยภาพทั้งในส่วนของผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทําการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “เถ้าแก่น้อย” (“TaoKaeNoi”) รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยื่นต่อไปในอนาคตและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ รายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภทของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. สาหร่ายทอดกรอบ

สาหร่ายทอดกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบสาหร่ายจากแหล่งผลิต โดยสาหร่ายดังกล่าวจะผ่านการ อบแห้ง จากนั้นจึงถูกนํามาผ่านกระบวนการทอดในอุณหภูมิที่เหมาะสม จนได้สาหร่ายทอดกรอบแผ่นฟู สีเขียว ผ่าน กระบวนการโรยผงปรุงรสตามแต่ละรสชาติ และบรรจุใส่ซองตามขนาดที่กําหนดไว้ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติต่างๆ อาทิเช่น รสคลาสสิค, รสเผ็ด, รสซีฟู้ด, รสชีส, รสซอสญี่ปุ่น, รสพิซซ่า, รสวาซาบิ, รสต้มยํากุ้ง, และรสสไปซี่บาร์บีคิว เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ได้แก่ เถ้าแก่น้อย (TaoKaeNoi), บิ๊กชีท (Big Sheet), โคโนมิ (Konomi),และ มินิ ไบท์ (Mini Bite) เป็นต้น


2. สาหร่ายย่าง

สาหร่ายย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหร่ายที่ผ่านการอบแห้งมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อนําไปผ่านกระบวนการโรยผงปรุงรสตามแต่ละรสชาติผ่านกระบวนการย่างในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนได้ออกมาเป็นสาหร่ายย่างที่มีความกรอบแผ่นตรงรสชาติกลมกล่อม และบรรจุในซองขนาดต่างๆ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายย่างสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติต่างๆ อาทิเช่น รสคลาสสิค, รสเผ็ด, รสหมึกย่าง, รสสไปซี่ซีฟู้ด, รสวาซาบิ, รสกิมจิ, และรสสไปซี่บาร์บีคิว เป็นต้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สาหร่ายย่างยังมีสินค้า ใหม่ที่เป็นสาหร่ายม้วนย่างสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นรูปแบบที่ฉีกไปจากแนวเดิมๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานให้แก่ ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สาหร่ายย่างใช้ตราสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะผลิตภัณฑ์อันประกอบไปด้วย เถ้าแก่น้อยบิ๊กโรล (Big Roll), เถ้าแก่น้อยบิ๊กแบ๊ก (Big Bag), โคโนมิ ไจแอนท์ ชีท (Konomi Giant Sheet),และโคโนมิ โรลสติ๊ก (Konomi Roll Stick)


3. สาหร่ายเทมปุระ

สาหร่ายเทมปุระเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบสาหร่ายจากแหล่งที่ผลิต ซึ่งเป็นสาหร่ายที่ผ่านการอบแห้ง จากนั้นนําสาหร่ายมาผ่านกระบวนการชุบแป้งเทมปุระที่มีคุณภาพดี นําไปทอดในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนได้สาหร่ายเทมปุระสีเหลืองทอง เนื้อสัมผัสที่กรอบผ่านกระบวนการคลุกผสมผงปรุงรสตามแต่ละรสชาติ และบรรจุใส่ซองขนาดต่างๆ ที่กําหนดไว้จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทมปุระรสชาติต่างๆ อาทิเช่น รสต้นตํารับสไตล์ญี่ปุ่น, รสเผ็ดสไตล์ญี่ปุ่น, รสวาซาบิ, และรสกุ้งเทมปุระ เป็นต้น ภายใต้ ตราสินค้าต่างๆ ได้แก่ เถ้าแก่น้อยเทมปุระ (TaoKaeNoi Tempura),โคโนมิ (Konomi),และไฮ เทมปุระ (Hi Tempura)


4. สาหร่ายอบ

สาหร่ายอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเอาสาหร่ายที่ผ่านการอบแห้งมาเข้ากระบวนการเคลือบนํ้าซอสและโรยผงปรุงรส จากนั้นจึงนําไปผ่านกระบวนการอบในอุณหภูมิที่เหมาะสม แล้วใส่ลงในบรรจุภัณฑ์จนออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติต่างๆ อาทิเช่น รสดั้งเดิม , รสเผ็ด ภายใต้ตราสินค้า บิ๊กชีทอบ (Big Sheet อบ) และรสต้นตํารับซอสญี่ปุ่น, รสเผ็ด , และรสกระเทียม เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า เอ็กตร้าชีท (Extra Sheet)


5. ผลิตภัณฑ์อื่น

นอกเหนือจากการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้วทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ เช่น ขนมปังอบกรอบ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ขยายการดําเนินงานเข้าไปในธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจหลัก เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และบริหารต้นทุน รวมทั้งยังช่วยในการควบคุมความเสี่ยงในการดําเนินงานให้กับบริษัทฯ จากการพึ่งพิงบริษัทภายนอกได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ธุรกิจอื่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย