คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

เลือก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กลับ
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

นายประยุทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 39

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 – ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เรนโบว์ โปรเจกต์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. จิ๊บว่าดี
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 • ตนเอง: 63,255,000 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

 • กรรมการ
 • รองกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 58

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีต้นทุน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 108 ปี 2563 Company Secretary Program (CSP)
 • รุ่น 287 ปี 2562 Director Certification Program (DCP)
 • รุ่น 8 ปี 2560 Ethical Leadership Program (ELP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ แฟรนไชส์
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

อายุ : 52

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 89 ปี 2554 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2551 - 2563
  ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
  บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายประยุทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์

อายุ : 43

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ (MBA), Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท
  บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท
  บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2560 - 2561
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนกการลงทุนธุรกิจแนวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซัพพลายเชนและโลจิสติกของการขุดเจาะน้ำมัน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
  Schlumberger (North America – Vertical Integration)
 • 2556 - 2560
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ ภูมิภาคเอเชียเหนือ
  Schlumberger (North Asia-Oilfield Services)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 • ตนเอง: 116,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-