คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

เลือก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กลับ
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจต่างประเทศและการจัดการ)

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

นายบุญชัย โควพานิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฎิบัติการ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
  • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
  • ตนเอง: 70,500,000 หุ้น
  • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

  • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 56

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • รุ่น 8 ปี 2560 Ethical Leadership Program (ELP)
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • 2554 - 2556
   Senior GM Finance & HR
   บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • -ไม่มี-
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
  • ตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นายบุญชัย โควพานิช

  • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 56

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • 2547 - 2556
   ผู้อำนวยการ ฝ่ายซัพพลายเชน
   Mead Johnson Nutrition Co., Ltd.
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • -ไม่มี-
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
  • ตนเอง: 15,000 หุ้น
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

  • กรรมการ
  • ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 49

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • รุ่น 89 ปี 2554 Directors Accreditation Program (DAP)
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • -ไม่มี-
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • -ไม่มี-
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
  • ตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-