การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

2018

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2561

2017

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2560

2016

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2559