ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2564 2563 2562
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)   ประจำปี 2563   
รายงานประจำปี ประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.