ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2565 2564 2563
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)   ประจำปี 2564  ประจำปี 2563 
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.