รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้