รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้