รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้