รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้