คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

เลือก คณะกรรมการบริษัท
กลับ
นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการอิสระ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการอิสระ

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

นายยุทธ วรฉัตรธาร

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 71

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 28 ปี 2561 Advance Audit Committee Program (AACP)
 • รุ่น 5 ปี 2561 Strategic Board Master Class (SBM)
 • รุ่น 2 ปี 2558 Ethical Leadership Program (ELP)
 • รุ่น 6 ปี 2557 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
 • รุ่น 6 ปี 2556 Financial Institutions Governance Program (FGP)
 • รุ่น 12 ปี 2553 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
 • รุ่น 3 ปี 2551 Chartered Director Class (R-CDC)
 • รุ่น 8 ปี 2546 Role of the Chairman Program (RCP)
 • รุ่น 0 ปี 2543 Directors Certification Program (DCP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ
  บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. นูทริกซ์
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ
  บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
 • 2547 - 2558
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ปรีชากรุ๊ป
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางวณี ทัศนมณเฑียร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 64

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 18 ปี 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP)
 • รุ่น 4 ปี 2555 Financial Institutions Governance Program (FGP)
 • รุ่น 138 ปี 2553 Directors Certification Program (DCP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2553 - 2557
  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
  กรมสรรพากร
 • 2553 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  องค์การจัดการน้ำเสีย
 • 2557 - 2557
  กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 63

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 58 ปี 2548 Directors Certification Program (DCP)
 • รุ่น 34 ปี 2548 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ
  บจก. ควิก ลิสซิ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 - 2561
  กรรมการบริหาร
  บจก. พีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์
 • 2541 - 2558
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล

 • กรรมการและกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 60

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • ปริญญาตรี การตลาด, San Jose State University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 54 ปี 2548 Directors Certification Program (DCP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เทวกรรมโอสถ
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. วี ฟู๊ดส์ กรุ๊ป
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. กระดาษธนธาร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2558 - 2560
  กรรมการ
  บมจ. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
 • 2557 - 2558
  กรรมการบริหาร
  บจก. อิปปุโดะ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 35

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) การประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี การประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์เกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ต๊อบ แคปปิตอล 24
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ชุบชีวา
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โอมิเชะ
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 - 2561
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย)
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
 • ตนเอง: 342,306,370 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 252,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. จิ๊บว่าดี
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
  • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
  • ตนเอง: 70,500,000 หุ้น
  • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

  • กรรมการ
  • รองกรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 57

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • รุ่น 8 ปี 2560 Ethical Leadership Program (ELP)
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2561 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ แฟรนไชส์
  • 2556 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • 2554 - 2556
   Senior GM Finance & HR
   บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • -ไม่มี-
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
  • ตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

  • กรรมการ
  • ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 50

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • รุ่น 89 ปี 2554 Directors Accreditation Program (DAP)
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2561 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • -ไม่มี-
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • -ไม่มี-
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
  • ตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-