ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

เลือก ผู้บริหาร
กลับ
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

รองกรรมการผู้จัดการ

นายประยุทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

นางทิพย์นภา จิตต์แจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

นายปริญญ์ พิชญวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายวุฒิ เครือน้ำคำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 36

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) การประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี การประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทองหล่อ 24
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์เกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ต๊อบ แคปปิตอล 24
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ชุบชีวา
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โอมิเชะ
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - 2562
  กรรมการ
  บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2561 - 2561
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย)
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 • ตนเอง: 315,026,200 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 252,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. จิ๊บว่าดี
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 • ตนเอง: 65,255,000 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 40

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 42 ปี 2554 Company Secretary Program (CSP)
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
 • 2553 - 2558
  กรรมการ
  บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 • พี่ของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 • ตนเอง: 63,655,000 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง):54,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

 • กรรมการ
 • รองกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 57

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีต้นทุน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 287 ปี 2562 Director Certification Program (DCP)
 • รุ่น 8 ปี 2560 Ethical Leadership Program (ELP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ แฟรนไชส์
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2554 - 2556
  Senior GM Finance & HR
  บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายประยุทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล

 • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

อายุ : 42

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ (MBA), Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2560 - 2561
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนกการลงทุนธุรกิจแนวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซัพพลายเชนและโลจิสติกของการขุดเจาะน้ำมัน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
  Schlumberger (North America – Vertical Integration)
 • 2556 - 2560
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ ภูมิภาคเอเชียเหนือ
  Schlumberger (North Asia-Oilfield Services)
 • 2553 - 2556
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนกการก่อสร้างหลุมน้ำมันและเพิ่มผลผลิตจากการขุดเจาะ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
  Schlumberger (North America – Well Services)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 • ตนเอง: 50,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางทิพย์นภา จิตต์แจ้ง

 • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

อายุ : 49

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Business Administration F.W. OLIN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, BABSON COLLEGE
 • ปริญญาตรี ภาควิชาสถิติ สาขาสถิติประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญั ชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • 2561-2564
   VP- Head of Finance, Brand’s Suntory (Thailand) Co.,Ltd
  • 2557-2561
   Finance Director บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
  • 2541-2557
   Finance Manager, Unilever Thai Trading Co.,Ltd
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายปริญญ์ พิชญวิจิตร

 • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

อายุ : 50

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2550 - 2563
  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนามิตรผล บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายวุฒิ เครือน้ำคำ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

อายุ : 48

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 - 2563
  CEO บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม

 • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้

อายุ : 50

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท การตลาด University of Massachusetts, USA
 • ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 - 2563
  ผู้จัดการทั่วไป และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
  บจก. แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย)
 • 2559 - 2560
  ผู้อำนวยการอาวุโส
  บจก. เอเอ็มเอ เมเนทเม้นท์ แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง
 • 2545 - 2558
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายอาวุโส
  บจก. เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-