ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

เลือก ผู้บริหาร
กลับ
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจต่างประเทศและการจัดการ)

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

นายณัฐภาคย์ ศรัณยพงศ์กร

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฎิบัติการ

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 34

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) การประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี การประกอบการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ชุบชีวา
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โอมิเชะ
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
 • ตนเอง: 329,040,700 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 252,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 37

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
  • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
  • ตนเอง: 70,500,000 หุ้น
  • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

  • กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)
  • เลขานุการบริษัท

  อายุ : 39

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • รุ่น 42 ปี 2554 Company Secretary Program (CSP)
  • รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2557 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
  • 2553 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. ดร.โทบิ
  • 2552 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
  • 2552 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
  • 2551 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
  • 2547 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • 2557 - 2558
   กรรมการ
   บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
  • 2555 - 2558
   กรรมการ
   บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
  • พี่ของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
  • ตนเอง: 70,500,000 หุ้น
  • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง):54,000,000 หุ้น
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

  • กรรมการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ : 56

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • รุ่น 8 ปี 2560 Ethical Leadership Program (ELP)
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • 2554 - 2556
   Senior GM Finance & HR
   บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • -ไม่มี-
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
  • ตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-

  นายณัฐภาคย์ ศรัณยพงศ์กร

  • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

  อายุ : 56

  คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท การจัดการทั่วไป, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
  • 2559 - 2561
   Executive Vice President - Feed and Flour
   INTEQC Feed Company Ltd.
  • 2554 - 2559
   Manufacturing Director
   PZ Cussons (Thailand) Ltd.
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • -ไม่มี-
  การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
  • ตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
  ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  • -ไม่มี-