ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2566 2565 2564
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566  ประจำปี 2565  ประจำปี 2564 
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.