ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 01/12/2566
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2567
 • 01/12/2566
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • 10/11/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
 • 10/11/2566
  ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
 • 10/11/2566
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
 • 10/11/2566
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 10/11/2566
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
 • 11/08/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
 • 11/08/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 11/08/2566
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 11/08/2566
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
 • 11/08/2566
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 11/08/2566
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
 • 18/05/2566
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (เพิ่มเติม)
 • 12/05/2566
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
 • 12/05/2566
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 12/05/2566
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
 • 11/05/2566
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซด์บริษัท
 • 28/04/2566
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
 • 27/04/2566
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น