ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:
เลือกปี:
 • 10/05/2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
 • 10/05/2567
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 10/05/2567
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
 • 03/05/2567
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
 • 24/04/2567
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
 • 22/04/2567
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 18/03/2567
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซด์บริษัท
 • 23/02/2567
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
 • 23/02/2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
 • 23/02/2567
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 • 23/02/2567
  งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 01/02/2567
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
 • 01/12/2566
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2567
 • 01/12/2566
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • 10/11/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
 • 10/11/2566
  ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
 • 10/11/2566
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
 • 10/11/2566
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 10/11/2566
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
 • 11/08/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)