วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
ก้าวสู่บริษัทนวัตกรรมอาหาร นำความสุขสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
พันธกิจ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม และไร้พรมแดน
  • ก้าวสู่มาตรฐานการผลิตระดับโลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • สร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
  • ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือด้วยหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  • Go Firm การทำธุรกิจหลัก (Core Business) ให้มีกำไรที่ดีขึ้น เรียงลำดับความสำคัญใหม่ เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจและวิธีการทำงาน เพื่อมุ่งเน้นให้ธุรกิจหลักมีความเสถียรภาพ และแข็งแรงมากขึ้น
  • Go Broad ขยายธุรกิจหลักให้กว้างขึ้น กระจายแหล่งรายได้ และกลุ่มลูกค้า เพื่อกระจายความเสี่ยง (Diversification Risk)
  • Go Global ขยายธุรกิจในอนาคต มองหาโอกาส และต่อยอดธุรกิจเดิม เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ และช่องทางใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน