คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

เลือก คณะกรรมการบริษัท
กลับ
นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการอิสระ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการอิสระ

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

กรรมการอิสระ

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 74

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 0 ปี 2564
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 36 ปี 2563
 • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5 ปี 2561
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2 ปี 2558
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0 ปี 2557
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6 ปี 2556
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12 ปี 2553
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33 ปี 2553
 • Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3 ปี 2551
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8 ปี 2546
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0 ปี 2543
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ
  บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. นูทริกซ์
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2553 - 2563
  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
 • 2560 - 2562
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
 • 2546 - 2562
  ประธานกรรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางวณี ทัศนมณเฑียร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 67

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18 ปี 2558
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4 ปี 2555
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 138 ปี 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 66

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหาร Scranton University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58 ปี 2548
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34 ปี 2548
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ
  บจก. ควิก ลิสซิ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 - 2561
  กรรมการบริหาร
  บจก. พีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 38

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) การประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี การประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ทองหล่อ 24
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์เกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ต๊อบ แคปปิตอล 24
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2557 - 2564
  กรรมการ
  บจก. ชุบชีวา
 • 2557 - 2563
  กรรมการ
  บจก. โอมิเชะ
 • 2556 - 2562
  กรรมการ
  บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2561 - 2561
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย)
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: 317,196,200 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 252,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 41

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เรนโบว์ โปรเจกต์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. จิ๊บว่าดี
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: 60,755,000 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

 • กรรมการ
 • รองกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 59

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 108 ปี 2563
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 287 ปี 2562
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 8 ปี 2560
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ แฟรนไชส์
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

อายุ : 53

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 89 ปี 2554
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2551 - 2563
  ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
  บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร

อายุ: 63

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wagner College, New York
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 242 ปี 2560
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29 ปี 2561
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 3 ปี 2561
 • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5 ปี 2561
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเอ็มเอ แมเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2560 - 2562
  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา ธนาคารธนชาติ
 • 2545 – 2559
  ผู้จัดการทั่วไป-อาหาร บจก. เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • - ไม่มี –
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: - ไม่มี –
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี –
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

 • กรรมการอิสระ

อายุ: 59

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก การเงิน (DBA Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA)
 • ปริญญาโท MS Japanese Business Studies (MSJBS) Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship Program
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16 ปี 2547
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122 ปี 2552
 • Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26 ปี 2552
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12 ปี 2557
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558
ประวัติการอบรมวุฒิทางวิชาชีพ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549
 • Chartered Financial Analyst (CFA) ปี 2540
 • Certified Financial Planner (CFP™) ปี 2552
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2564 -ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์
 • 2564 -ปัจจุบัน
  ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม SSO
 • 2563 -ปัจจุบัน
  อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • 2563 -ปัจจุบัน
  อนุกรรมการอุทธรณ์ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2562 -2564
  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
 • 2558 – 2564
  กรรมการและอนุกรรมการวินัย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX)
 • 2561 – 2563
  กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ อนุกรรมการภายใต้ สำนักงาน ก.ล.ต.
 • 2547 – 2562
  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮา
 • 2552 - 2563
  กรรมการผู้จัดการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร ไทย จำกัด
 • 2549 - 2562
  กรรมการ(เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555-2557)สมาคมบริษัทจัดการลงทุนAIMC
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง:- ไม่มี –
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:- ไม่มี –
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

อายุ : 42

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42 ปี 2554
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
 • 2555 - 2558
  กรรมการ
  บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
 • 2553 - 2558
  กรรมการ
  บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 • พี่ของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: 60,100,500 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง):54,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-