การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2567
 • (หากต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งมายังอีเมล ir@taokaenoi.co.th)

2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2566
 • (หากต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งมายังอีเมล ir@taokaenoi.co.th)

2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2565

2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2564

2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2563

2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2562

2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2561

2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2560

2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 • แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558
 • การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN ประจำปี 2559