การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์: 1.15 MB.

ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์: 381 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ขนาดไฟล์: 723 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ขนาดไฟล์: 584 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น

ขนาดไฟล์: 407 KB.

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท

ขนาดไฟล์: 4.55 MB.

ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์: 578 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายธุรกิจด้านความยั่งยืนของบริษัท

ขนาดไฟล์: 242 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: 164 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขนาดไฟล์: 582 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ขนาดไฟล์: 282 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ขนาดไฟล์: 740 KB.

ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขนาดไฟล์: 740 KB.

ดาวน์โหลด