ข้อมูลที่สำคัญ

ชื่อบริษัท บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ชื่อย่อ TKN
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายแปรรูป
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000337
ที่ตั้งโรงงาน/ สำนักงาน 1. สำนักงานเมืองทองธานี
337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2984 0666
โทรสาร 0 2984 0118

2. โรงงานนพวงศ์
12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 0 2108 6888
โทรสาร 0 2108 8704

3. โรงงานโรจนะ
55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0 3592 3055

เว็บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ทุนจดทะเบียน 345,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 345,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.25 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์ ถือหุ้นร้อยละ 55.89 เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป
ข้อมูลสำคัญอื่น -ไม่มี-