รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้