รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้