การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
09/11/66 23/11/66 07/12/66 เงินปันผล 0.10 บาท 01/07/66-30/09/66 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/08/66 24/08/66 06/09/66 เงินปันผล 0.21 บาท 01/01/66-30/06/66 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/02/66 09/03/66 11/05/66 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/65-31/12/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/11/65 23/11/65 07/12/65 เงินปันผล 0.08 บาท 01/07/65-30/09/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/08/65 24/08/65 07/09/65 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/65-30/06/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/02/65 07/03/65 06/05/65 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/08/64 27/08/64 10/09/64 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/64-30/06/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
01/03/64 15/03/64 07/05/64 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/08/63 24/08/63 09/09/63 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/63-30/06/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/03/63 09/03/63 24/04/63 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/62-31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/08/62 28/08/62 11/09/62 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/62-30/06/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/02/62 13/03/62 08/05/62 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/08/61 23/08/61 06/09/61 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/61-30/06/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/02/61 12/03/61 04/05/61 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/08/60 28/08/60 13/09/60 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/60-30/06/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/60 10/03/60 12/05/60 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/08/59 22/08/59 07/09/59 เงินปันผล 0.19 บาท 01/01/59-30/06/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/02/59 07/03/59 29/04/59 เงินปันผล 0.1050 บาท 01/01/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ