คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

เลือก คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กลับ
นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ

นายยุทธ วรฉัตรธาร

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 74

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 0 ปี 2564
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 36 ปี 2563
 • Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5 ปี 2561
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2 ปี 2558
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0 ปี 2557
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6 ปี 2556
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12 ปี 2553
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33 ปี 2553
 • Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3 ปี 2551
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8 ปี 2546
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0 ปี 2543
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ
  บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. นูทริกซ์
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2553 - 2563
  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
 • 2560 - 2562
  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
 • 2546 - 2562
  ประธานกรรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางวณี ทัศนมณเฑียร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 67

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18 ปี 2558
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4 ปี 2555
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 138 ปี 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 66

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหาร Scranton University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58 ปี 2548
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34 ปี 2548
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ
  บจก. ควิก ลิสซิ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2561 - 2561
  กรรมการบริหาร
  บจก. พีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-