คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

เลือก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กลับ
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

นายปริญญ์ พิชญวิจิตร

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

 • กรรมการอิสระ

อายุ: 59

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก การเงิน (DBA Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA)
 • ปริญญาโท MS Japanese Business Studies (MSJBS) Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship Program
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16 ปี 2547
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122 ปี 2552
 • Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26 ปี 2552
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12 ปี 2557
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558
ประวัติการอบรมวุฒิทางวิชาชีพ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549
 • Chartered Financial Analyst (CFA) ปี 2540
 • Certified Financial Planner (CFP™) ปี 2552
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2564 -ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์
 • 2564 -ปัจจุบัน
  ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม SSO
 • 2563 -ปัจจุบัน
  อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • 2563 -ปัจจุบัน
  อนุกรรมการอุทธรณ์ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2562 -2564
  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
 • 2558 – 2564
  กรรมการและอนุกรรมการวินัย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX)
 • 2561 – 2563
  กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ อนุกรรมการภายใต้ สำนักงาน ก.ล.ต.
 • 2547 – 2562
  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮา
 • 2552 - 2563
  กรรมการผู้จัดการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหาร ไทย จำกัด
 • 2549 - 2562
  กรรมการ(เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555-2557)สมาคมบริษัทจัดการลงทุนAIMC
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง:- ไม่มี –
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:- ไม่มี –
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 41

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เรนโบว์ โปรเจกต์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. จิ๊บว่าดี
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. ดร.โทบิ
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์
 • 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2552 - 2562
  กรรมการ
  บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 • น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: 60,755,000 หุ้น
 • ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง): 54,000,000 หุ้น
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

 • กรรมการ
 • รองกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 59

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 108 ปี 2563
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 287 ปี 2562
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 8 ปี 2560
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ แฟรนไชส์
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

อายุ : 53

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 89 ปี 2554
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ
  บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป
  บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2551 - 2563
  ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
  บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายปริญญ์ พิชญวิจิตร

 • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

อายุ : 52

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2550 - 2563
  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนามิตรผล บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-

นายฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์

 • ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

อายุ : 49

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA(Operations Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 • 2564 - 2565
  Chief Operating Officer
  บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
 • 2562 - 2564
  Chief Operating Officer
  บจก. ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์
 • 2561 - 2562
  Operations Director
  บจก. บูรพา พรอสเพอร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566)
 • ตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • -ไม่มี-